Products and services

Global Logistics Reach

Our scope encompasses both domestic and international shipment conveyance across various modalities - road, air, ocean, and rail - proficiently coordinated through our extensive network of overseas agents.

Customs Terminal Management

Operational within the TRANSPORT AND SERVICE COMPLEX, Zone A, Ulaanbaatar, we oversee transport, logistics, customs warehousing, and storage under one roof. Our Customs Intermediation service shepherds the comprehensive customs clearance process.

Customs Intermediation service

Гаалийн бүрдүүлэлт нь гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн үеэс гаалийн бичиг баримтыг, шаардлагатай тохиолдолд барааг шалгах, ногдуулсан татварыг төлсний дараа барааг олгох, эсвэл гаалийн хилээр гаргахыг зөвшөөрөх хүртэлх цогц үйл ажиллагаа юм.

Customer reviews

PARTNERSHIPS AND SERVICES